Translate

Tuesday, December 8, 2015

"She-painters", Biala exhibition

"She- painters" exhibition and my wallpaper in the background, "Lambs of God over the Lublin"

Saturday, November 28, 2015


Podejrzane : jest już tapeta! Emotikon wink działania pozamalarskie.. w galerii Białej w Lublinie!


Już 4.12. 2015 wystawa "Malarki " w galeriii Białej w Lublinie ! 

Tuesday, September 8, 2015


(>>>)

World's ambiguities keep Julia Curylo interested. Her symbolism filled works originating from traditions of surrealism, magical realism and neo-pop are predestined to be received intellectually and demand of the viewer to have some up to date knowledge of current topics and contemporary world issues. One of them is the conquest of space and the continuous discussion on how the universe came into existence. The dispute between rationalists and the followers of major religions taking place not only among scientists but also in everyone's own private world is the starting point to interpreting Julia's “cosmic” paintings series.

Paintings-objects have to do with the domain of astronautics. The depicted in them drifting in space cosmonauts observe life on Earth from a cosmic and a divine perspective at the same time. They find themselves on the border of two worlds:  of the sacred and of the profane as they are representatives of science and also of human dreams about expeditions into the unknown in search of not only alien civilizations but also of the absolute. And also in search of an answer to the question that has  been tormenting the humankind  - where do we come from, who are we?
They are guardsmen on the border between the sacred and the profane, worshipped like saints in the past and, at the same time, they are representatives of man's scientific undertakings devoid of any irrational element.

The border between quantum and classical physics and also  between science and metaphysics is of interest to Julia. She explores their effects and how they infiltrate the pop-culture and human imagination which, in each individual case attempts to explain our place in the world. Some do it through the language of physics, numbers and formulas, others through belief in existence of superior beings. In both cases they seek the “divine” language that would clarify anything that remains uncertain and within the realm of speculation.


Cosmic space keeps Julia inspired in its purely esthetic form – dark backgrounds are like blackboards to write formulas on,and cosmonauts spacesuits – like inflatable baloon-toys. Grotesque elements add lightness to the serious theme. Realistic fragments relate to “our”, known, tested and cognizable reality. The cosmonauts are at the border – they observe this world but they also touch a mystery.


                                                                  help with writing formulas-Wojciech Karawacki

space series

Space series (tekst Ewa Sułek)

Julię Curyło zajmują dwuznaczności świata. Przepełnione symboliką i wywodzące się z tradycji surrealizmu, realizmu magicznego i neo-pop prace zorientowane są na intelektualną recepcję i wymagają od widza wiedzy na aktualne tematy, zagadnienia, którymi żyje współczesny świat. Jednym z nich jest podbój kosmosu i tocząca się dyskusja na temat jak powstał wszechświat. Spór między racjonalistami a wyznawcami wielkich religii, który toczy świat naukowy, ale także każdy w swoim własnym, prywatnym świecie, jest punktem wyjścia do odczytania serii “kosmicznych” obrazów autorstwa Curyło. 

Obrazy-obiekty związane są z zagadnieniami z dziedziny astronautyki. Przedstawieni na nich dryfujący w przestrzeni kosmonauci oglądają życie na Ziemi z perspektywy kosmicznej i jednocześnie boskiej. Stoją na granicy dwóch światów, sacrum i profanum, będąc przedstawicielami nauki oraz ludzkich marzeń o wyprawach w nieznane w poszukiwaniu zarówno obcych cywilizacji, jak i absolutu. A także odpowiedzi na dręczące ludzkość pytanie - skąd pochodzimy, kim jesteśmy? Są strażnikami na granicy między sacrum a profanum, czczeni niczym dawni święci, są jednocześnie przedstawicielami naukowych, pozbawionych pierwiastka irracjonalności, działań człowieka. 

Curyło interesuje granica między fizyką kwantową i klasyczną oraz nauką i metafizyką. Bada ich wpływy oraz to, jak przenikają one do kultury masowej i ludzkiej wyobraźni, która, u każdego na własny sposób, próbuje wyjaśnić nasze miejsce w świecie. Jedni poprzez język fizyki, liczby i wzory, inni poprzez wiarę w istnienie istot wyższych. W obu przypadkach poszukują “boskiego” języka, który mógłby wyjaśnić wszystko, co pozostaje niepewne i w sferze domysłów. 


Kosmiczna przestrzeń inspiruje też Curyło w czysto estetycznej formie - ciemne tła są jak tablice do pisania wzorów a skafandry kosmonautów jak nadmuchiwane balony-zabawki. Elementy groteskowe dodają lekkości poważnej tematyce. Realistyczne fragmenty odnoszą się do “naszej”, znanej, zbadanej i poznawalnej rzeczywistości. Kosmonauci są na pograniczu - obserwują ten świat, ale dotykają też tajemnicy. 
Wednesday, September 2, 2015

Migrant boats


Małoformatowe obrazy-obiekty, nawiązujące do aktualnych problemów nurtujących współczesną Europę. Migranci dryfujący na łodziach, pontonach w poszukiwaniu nowej ziemi, która ich przyjmie., ich przyszłość jak dmuchane koła ratunkowe  jest niepewna i ulotna, powietrze może ujść jak ostatnie tchnienie.

Wednesday, March 11, 2015

Chick

                                                     "Chick's chat i Central Park"


Space series

                                                                       "A Walk"

                                        

 
                                             " Saints-Watching" 150*205, oil on canvas